ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายด้าน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 75.91 KB 89
สรุปประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 70.83 KB 86
สรุปประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 57 Word Document ขนาดไฟล์ 326.89 KB 174
สรุปประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 56 Word Document ขนาดไฟล์ 327.5 KB 183
ประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 311.13 KB 171
สรุปประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 57 Word Document ขนาดไฟล์ 67.1 KB 92
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 627.02 KB 94