กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุวภาภรณ์ จิตจักร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนทร ชนะมาตย์
ครู คศ.3

นางสาวสิรจิตร พลคีรี
ครู คศ.3

นางสาวศิริวรรณ เหล่าหว้าน
ครู คศ.3