กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเสกสรร ศรีโยธี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานพ อุทรักษ์
ครู คศ.3

นางสุภาวิณี ไชยอเนก
ครู คศ.3

นายณัฏฐพร งามโคกกลาง
ครู คศ.1