กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสิทธิเดช ธรรมประชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงอุไร สระเพ็ชร
ครู คศ.3

นางสาวิตรี กาฬหว้า
ครู คศ.3

นายชัยยนต์ นนทมาตย์
ครู คศ.3

นางแว่ญแก้ว พันธุโพธิ์
ครู คศ.2