กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิโรจน์ พิพัฒน์ยานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุเทนศิลป์ อุทโท
ครู คศ.3

นายวิโรจน์ พิพัฒน์ยานนท์
ครู คศ.3

นางพันพิละ อุทรังษ์
ครู คศ.3

นางสาวเพชรมณียา ชุมชิต
ครู คศ.1