กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนมนต์ มูลการณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดลนภา ศรีบุตตะ
ครู คศ.3

นางเด่นสุดา จงใจรักษ์
ครู คศ.3

นายศรีศักดิ์ สระเพ็ชร
ครู คศ.3

นางนวลปราง เขจรสัตย์
ครู คศ.3

นางสาววิสุดา ตลบหอม
ครูอัตราจ้าง